Algemene voorwaarden By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie

 

Deze algemene voorwaarden bestaan uit 2 delen, zowel voor een cliënt die 1-op-1 sessies volgt na een traject, als een client die een traject afneemt/volgt bij By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie.

 

Dit zijn de algemene voorwaarden voor coaching en therapie van By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie. Het adres van By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie is: kolkstraat 13, 4714 RT Sprundel, KvK-nummer: 20145175.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via: info@bycorlinda.nl, 06-15090747 of per post: kolkstraat 13, 4714 RT Sprundel.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd

 

Algemeen

By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie is een eenmanszaak en verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie stelt de belangen van de cliënt centraal in therapeutische of coachingsessies.

Een cliënt bij By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie is zelf verantwoordelijk voor het verloop van het resultaat van de massage – therapeutisch of coachingtraject. Ook is By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie niet verantwoordelijk voor de handelingen of beslissingen die cliënt(e) neemt naar aanleiding van coaching en/of therapie bij By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie.

 

By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie behoudt zich het recht om cliënten te weigeren en zal indien zulks het geval is, de reden opgeven. By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie behandelt geen cliënten die onder invloed zijn van alcoholische dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering en i.o. middelen op recept van een arts). Indien een cliënt bij aanvang van een sessie onder invloed blijkt te zijn, vervalt de sessie en worden de kosten in rekening gebracht.

Na afloop van een sessie wordt een cliënt in de gelegenheid gesteld om aan te geven hoe de cliënt zich voelt. By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, zonder overleg andere therapieën is aangegaan of belangrijke informatie, bijvoorbeeld medische, heeft verzwegen of achtergehouden.

Cliënten passen interventies waarvan zij hebben kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd, worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen. Ter beschikking gesteld materiaal dient alleen door de cliënt gebruikt te worden en mag onder geen beding gedupliceerd of verspreid worden onder derden.

Klachten

Ben je als cliënt onverhoopt ontevreden? By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie stelt het op prijs om eerst samen naar een oplossing te kijken.

In geval van een geschil kunnen cliënten dit kenbaar maken door contact op te nemen met By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie middels het contactformulier. De cliënt krijgt binnen 24 uur een reactie en informatie wat er verder met de klacht zal gebeuren.

​“Ik val als CAT- therapeut onder Wkkgz-klacht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie om mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT- beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

 

 

 

Dossiervorming en geheimhouding

By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in een dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 20 jaar bewaard, waarna zij vernietigd worden. Op verzoek kan dit dossier ingekeken worden of vernietigd worden. By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie houdt zich aan en werkt volgens de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen voor therapeuten, vastgesteld door de beroepsvereniging (CAT). Als therapeut houd ik mij aan mijn geheimhoudingsplicht. Persoonsgegevens worden alleen met uitdrukkelijke goedkeuring van cliënt aan derden (artsen en collega-therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

De cliënt sluit samen met de therapeut een behandelingsovereenkomst waarin rechten en plichten van beide zijden zijn geregeld. De behandelingsovereenkomst dient door de cliënt te worden ondertekend en voorzien zijn van een dagtekening. Indien gewenst, wordt aan de cliënt een kopie van deze overeenkomst overhandigd. 

Tenzij de cliënt schriftelijk bezwaar indient, is By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie vrij om te overleggen met de arts, therapeut of andere behandelaar van de cliënt.

Afspraken

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd/verzet door de cliënt of diens vertegenwoordiger. Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht of komt de reeds betaalde sessie te vervallen. Bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van een losse sessie of behandeling volledig in rekening gebracht.

By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal zij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, met uitzondering van ziekte en overlijden van een naaste, waarbij voor de cliënt de meest gunstige tijd zal worden aangehouden.

Indien de cliënt later dan 15 minuten na aanvangstijd van een sessie verschijnt, vervalt de sessie en wordt deze volledig in rekening gebracht of komt deze te vervallen.

 

Losse sessies kunnen tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd of verzet door de client. Annuleringen binnen 48 uur worden voor 50% in rekening gebracht. Annuleringen binnen 24 uur worden volledig in rekening gebracht.

 

Een afgenomen coaching traject kan tot 48 uur voor aanvang geannuleerd worden. U ontvangt restitutie van het geïnvesteerde bedrag minus € 35,- administratie kosten exclusief 21% btw.

 

Bij afname coaching traject Adem je vrij zijn de 3 coach sessies 3 maanden geldig. Daarna komen de nog niet gevolgde sessies te vervallen.

Bij afname coaching traject Vergroot je zelfvertrouwen zijn de 6 sessies 6 maanden geldig. Daarna komen de nog niet gevolgde sessies te vervallen.

Bij afname coaching/stress hersteltraject Vrijerleven zijn de 10 sessies 12 maanden geldig. Daarna komen de niet gevolgde sessies te vervallen.

 

Betaling

Na iedere losse sessie of behandeling dient de cliënt na afloop, contant of per pin het verschuldigde bedrag van de afgenomen dienst te voldoen. Bij aanmelding van een coach- therapie traject ontvangt de client vooraf een factuur. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen vooraf aan de start van het traject te worden voldaan per bank. Indien betaling na herinnering uitblijft, zal het overgedragen worden aan een incassobureau.

 

Het volgen van een intakegesprek is gratis, mits er een coach-therapie traject wordt afgenomen. Indien er geen samenwerking volgt, bedraagt de investering van het intakegesprek € 95,- Inclusief 21% btw. De meest actuele tarieven van By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie zijn vermeld op https://bycorlinda.nl/tarieven/.

 

Tussentijdse beëindiging: De overeenkomst kan op elk moment zonder opzegtermijn door beide partijen worden beëindigd. Er vindt geen restitutie plaats.  

 

Cliënt heeft kennisgenomen van de Privacyverklaring en geeft door het ondertekenen van een coach – behandelingsovereenkomst toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens in een cliëntendossier ten behoeve van de facturatie en conform de informatieplicht van de AVG.

Bij aanmelding van een coach-therapie traject, massage of workshop of aanschaf van een fysiek product wordt de cliënt gewezen op de algemene voorwaarden en gaat bij inschrijving automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Psychodynamische therapiesessies worden door een groot aantal zorgverzekeraars voor een gedeelte vergoedt vanuit een aanvullende verzekering. Het kan voorkomen dat sommige zorgverzekeraars telefonische (of e-mail) consulten niet vergoeden. Workshops, fysieke producten en coaching sessies worden niet vergoedt door zorgverzekeraars.